Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
08/05/2019

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD UŽICE
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
I KOMUNALNU POLICIJU
VII broj 111-5/19
08.05.2019. godine
UŽICE

 

            Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („ Sl. glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017 i 95/2018)  čl. 11.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave («Sl. glasnik RS», broj 95/2016) i  Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-1922/2019 26.02.2019. godine,   Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju  Grada Užica,  oglašava

 

JAVNI  KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

 

I Organ u kome se radno mesta popunjava: 

Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju

II   Radno  mesto koje se  popunjava:
Saradnik za opšte poslove Gradske uprave 2 1 izvršilac

Opis posla: Pomaže inspektorima u vršenju nadzora nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, prima i razvrstava zahteve i predstavke građana, prikuplja i obrađuje podatke od značaja za inspekcijski nadzor, daje i prima informacije građanima, pomaže u izradi akata, vodi evidencije izdatih naloga za inskpekcijski nadzor i druge evidencije utvrđene zakonom kojim se reguliše inspekcijski nadzor, prikuplja i analizira podatke u vezi sa poslovanjem gradske uprave i sprovođenjem procesa finansijskog upravljanja i kontrole u gradskoj upravi i dostavlja ih načelniku Odeljenja i načelniku gradske uprave, pomaže ovlašćenim zaposlenim licima na izvršavanju zadataka i mera iz oblasti vanrednih situacija, vodi zakonom propisane druge evidencije iz oblasti vanrednih situacija, vodi evidencije i izrađuje zakonom propisanu dokumentaciju  za organizaciju i angažovanje jedinica civilne zaštite i stanovništva, ovlašćenih pravnih subjekata za postupanje u vanrednim situacijama, drugih pravnih lica, nevladinih organizacija i sl., po nalogu načelnika Odeljenja pomaže inspektorima u sprovođenju nadzora iz njihove nadležnosti i preduzima upravne radnje na način predviđen zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine,   najmanje tri godine radnog iskustva u struci, i položen državni stručni ispit.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o inspekcijskom nadzoru, poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku , poznavanje kancelarijskog poslovanja i  veština komunikacije- usmena provera.

III Mesto rada: Užice, ul. Dimitrija Tucovića 52.

IV Adresa na koju se podnose  prijave za javni konkurs: Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Grada Užica,  Konkursna komisija, 31000 Užice, ul. Dimitrija Tucovića 52,   sa naznakom » Za javni  konkurs».

V Rok za podnošenje prijava na javni  konkurs je 15 dana,  od dana oglašavanja  obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Večernje novosti“.

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom  konkursu: Gordana Đorđević, tel. 031/590-162.

VII  Opšti uslovi za rad na radnom mestu: Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni  konkurs:

potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;

– izjava u kojoj se kandidat  opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to  učiniti organ ;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu ( kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnosi dokaz o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

–  dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (uverenje MUP-a- Policijske uprave);

– za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, dokaz  da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.           

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika. Kao dokaz mogu se priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine, u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom  o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 18/16) propisano je između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (čl. 9. st. 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (čl. 103. st.3). Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti-da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: kandidati  čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, biće obavešteni na   brojeve telefona i adrese koje navedu u svojim prijavama.

Napomena:  Za kandidate koji ranije nisu zasnivali radni odnos u organima autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, gradskoj opštini ili državnom organu, probni rad je obavezan u trajanju od  6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se u radni odnos, pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

Ovaj konkurs je objavljen na internet prezentaciji Grada Užica www.uzice.rs,  oglasnoj tabli Gradskih uprava, a u dnevnim novinama „Večernje novosti“ objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Obrazac izjave  kojom se  stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, ili će to učiniti organ umesto stranke, može se preuzeti na internet prezentaciji Grada Užica www.uzice.rs,  ili  u Uslužnom centru Gradskih uprava  Grada Užica, kancelarija br.12.

*Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

                                                                              NAČELNIK

                                                                             Zoran Militarov

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta