Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2019. години
27/02/2019

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2019. години

У складу са Локалним акционим планом за младе 2015-2019 година, чланом 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чланом 5. Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeња (Сл. глaсник РС, број 16/18),  Одлуком о буџету града Ужица за 2019. годину („Службени лист града Ужица ” број 49/18) и Правилником  о начину и поступку доделе средстaва из буџета града Ужица,  за финансирање/суфинансирање програма удружења број 06-6/18-1 од 25.12.2018. године, објављује

 

                                                                                           ЈАВНИ КОНКУРС 

                                                        ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  

                                                                            ЗА ОМЛАДИНУ  У 2019. ГОДИНИ

 

I Град  Ужице ће средствима градског буџета у 2019. години финансирати/суфинансирати реализацију програма за омладину који су од јавног интереса за локалну заједницу.

Програми морају бити из приоритетне области: обезбеђивање квалитетних едукативних, културних и забавних садржаја за младе и то као:

  • свеобухватни програми за младе и
  • програми намењени појединим категоријама младих (програми подршке талентима, младима са инвалидитетом, социјално угроженим и сл.)

II На конкурсу може да учествује организација цивилног друштва:

–  која је регистрована у складу са Законом о удружењима
– која има седиште на територији Града, или је седиште подружнице/ огранизационог дела удружења на територији Града, изузев организација цивилног друштва које су регистроване на територији градске општине Севојно а реализују програме за омладину
– која програм реализује на територији града Ужица
– која је поднела извештај о реализацији програма и оправдала утрошак средстава која су додељена у прошлогодишњем конкурсу
– чије деловање није политичке природе.

III Укупан износ средстава планиран у  буџету града Ужица за 2019.годину, за финансирање/суфинансирање програма за омладину,  износи  1.000.000,00 динара.

IV  Избор програма који ће се финансирати буџетским средствима града врши се  применом следећих  општих критеријума:

1) референце програма – област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;

2) циљеви који се постижу -обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у приоритетној области из става I у којој се програм спроводи;

3) суфинансирање програма из других извора –  сопствених прихода,  фондова Европске уније, поклона, донација и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма за која су додељена средства градског буџета.

V Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.

VI Конкурсна документација може се преузети на  званичној интернет презентацији  града  Ужица  www.uzice.rs

Конкурсну документацију чини:

  1. Пријава на конкурс;
  2. предлог програма;
  3. буџет програма;

Уз конкурсну документацију се прилаже:

– уверење (потврда, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистр

– фотокопијa  извода из статута удружења из кога се види  да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

Комплетну тражену документацију предати у 3 штампана примерка и доставити  у електронској

форми путем и-мејла Координатору за сарадњу са цивилним друштвом – Сарван Небојши, на адресу:  nebojsa.sarvan@uzice.rs

VII Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације програма за омладину  у 2019. години, предлаже  програме чија ће се реализација финансирати/суфинансирати; коначну одлуку доноси Градоначелник.

VIII Рок за подношење пријава је  18.03. 2019. године.

Пријаве се подносе преко писарнице града Ужица, канцеларија број 12, у затвореној коверти са назнаком:

– Јавни конкурс 2019. – финансирање/суфинансирање програма за омладину  –

Контакт особe:

1.Небојша Сарван, 031/592-418

nebojsa.sarvan@uzice.rs

2 .Милица Тимотијевић ,031/590-154

milica.timotijevic@uzice.rs

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Пријава за јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2019. години
Предлог програма
Буџет програма