Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove

Kontakt podaci:

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na : 

Zaštitu životne sredine i održivi razvoj

 • upravne i druge poslove pri neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa, čije neposredno sprovođenje je povereno Gradu u oblasti zaštite životne sredine,
 • upravne i druge poslove u neposrednom sprovođenju gradskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, kao i poslovi koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zaštite životne sredine,
 • pripreme nacrta akata iz svog delokruga rada koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće
 • stručne, administrativne, tehničke i druge poslove poverene od strane Gradonačelnika, Načelnika i Gradskog veća
 • realizaciju Programa zaštite i unapređenja životne sredine

Sprovođenje planova i izgradnju

 • izdavanje izvoda iz urbanističkih planova i informacije o lokaciji, izdavanje i izmenu lokacijskih uslova, pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu i drugih posebnih uslova od imaoca javnih ovlašćenja
 • izdavanje obaveštenja o nameni prostora i mogućnosti gradnje, izdavanje građevinske dozvole i rešenja o odobrenju za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata, izdavanje upotrebne dozvole, prijavu radova, završetak izrade temelja i završetak objekta u konstruktivnom smislu
 • podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara, podnošenje zahteva za priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu
 • potvrđivanje projekta parcelacije i preparcelacije, sprovođenje postupka potvrđivanja urbanističkog projekta, sprovođenje postupka u vezi izrade i donošenja urbanističkih planova, izdavanje uverenja o starosti objekta, uverenja o etažiranju objekta, izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama
 • vođenje registra izdatih građevinskih i upotrebnih dozvola, izdaje uverenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju
 • starteško planiranje, usaglašavanje planskog razvoja i definisanje predloga prioriteta za plansko uređivanje na teritoriji grada

Legalizaciju objekata

 • prikupljanje i pripremanje podataka po podnetim prijavama za ozakonjenje objekata (legalizaciju), izradi obaveštenja o dopuni po podnetom zahtevu, sprovođenju postupka identifikacije objekata na terenu, izdavanju obaveštenja o mogućnosti ozakonjenja, a po potrebi se vrši veštačenje na terenu sa veštakom geodetske struke
 • pregled tehničke dokumentacije ( glavnog projekta, izveštaja o zatečenom stanju i elaborata geodetskih radova) u skladu sa izdatim obaveštenjem, dostavljenu uz zahtev za izdavanje rešenja o ozakonjenju objekta

Imovinsko-pravne poslove

 • pravne, normativno-pravne, imovinsko-pravne, poslove u oblasti planiranja i razvoja
 • vezane za rad Komisije za planove, Komisije za pregled studija o proceni uticaja na životnu sredinu
 • otuđivanje i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, razmene građevinskog zemljišta, utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta
 • utvrđivanje prestanka prava svojine na građevinskom zemljištu, eksproprijacije, deeksproprijacije, administrativni prenos nepokretnosti, vraćanje oduzetog zemljišta
Pročitajte sve
Lokacija nije sačuvana