Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

Контакт подаци:

Повезани чланци:

Настављене активности на пројекту регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода

02/10/2020
Представници Министарства за европске интеграције, помоћник министра Душан Чаркић и Александра Радиновић су на данашњем састанку у Ужицу председнике општина, Ариље, Пожега, Ивањица и Косјерић и градон...
Више

Упутство за плаћање такси везаних за обједињену процедуру

08/08/2019
Упутсво у вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињене процедуре у Министарст...
Више

Почиње пролећно чишћење града

08/04/2019
Дуња Ђенић. чланица Градског већа задужена за екологију, најавила је за сутра почетак пролећне акције чишћења града. Ђенићева је истакла да ову акцију Град спроводи с пролећа већ дужи низ година и поз...
Више
Погледајте све повезане чланке
Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове обавља послове који се односе на : 

Заштиту животне средине и одрживи развој

 • управне и друге послове при непосредном спровођењу закона и других прописа, чије непосредно спровођење је поверено Граду у области заштите животне средине,
 • управне и друге пословe у непосредном спровођењу градских прописа из области заштите животне средине, као и послови који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области заштите животне средине,
 • припреме нацрта аката из свог делокруга рада које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће
 • стручне, административне, техничке и друге послове поверене од стране Градоначелника, Начелника и Градског већа
 • реализацију Програма заштите и унапређења животне средине

Спровођење планова и изградњу

 • издавање извода из урбанистичких планова и информације о локацији, издавање и измену локацијских услова, прибављање услова за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру и других посебних услова од имаоца јавних овлашћења
 • издавање обавештења о намени простора и могућности градње, издавање грађевинске дозволе и решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката, издавање употребне дозволе, пријаву радова, завршетак израде темеља и завршетак објекта у конструктивном смислу
 • подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, подношење захтева за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру
 • потврђивање пројекта парцелације и препарцелације, спровођење поступка потврђивања урбанистичког пројекта, спровођење поступка у вези израде и доношења урбанистичких планова, издавање уверења о старости објекта, уверења о етажирању објекта, издавање одобрења за постављање привремених објеката на јавним површинама
 • вођење регистра издатих грађевинских и употребних дозвола, издаје уверења о чињеницама о којима води евиденцију
 • стартешко планирање, усаглашавање планског развоја и дефинисање предлога приоритета за планско уређивање на територији града

Легализацију објеката

 • прикупљање и припремање података по поднетим пријавама за озакоњење објеката (легализацију), изради обавештења о допуни по поднетом захтеву, спровођењу поступка идентификације објеката на терену, издавању обавештења о могућности озакоњења, а по потреби се врши вештачење на терену са вештаком геодетске струке
 • преглед техничке документације ( главног пројекта, извештаја о затеченом стању и елабората геодетских радова) у складу са издатим обавештењем, достављену уз захтев за издавање решења о озакоњењу објекта

Имовинско-правне послове

 • правне, нормативно-правне, имовинско-правне, послове у области планирања и развоја
 • везане за рад Комисије за планове, Комисије за преглед студија о процени утицаја на животну средину
 • отуђивање и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, размене грађевинског земљишта, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта
 • утврђивање престанка права својине на грађевинском земљишту, експропријације, деекспропријације, административни пренос непокретности, враћање одузетог земљишта
Прочитајте све
Локација није сачувана