Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију

Контакт подаци:

Адреса:
Вуколе Дабића 1-3
31102 Ужице
тел: +381 (0) 31 590 102
e-mail: zoran.militarov@uzice.rs

Адресар служби

Повезани чланци:

Тренутно нема повезаних чланака
Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију обавља послове који се одосе на: 

Инспекцијске послове

 • врши надзор над применом Закона о планирању и изградњи и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката, на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин
 • прати стање, предлаже мере и врши надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину, доноси решења и налаже мере и прати њихово спровођење
 • прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење Града, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене
 • прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација, издају дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила
 • прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза,
 • прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања,
 • врши инспекцијски надзор у области трговине ван продајног објекта (осим даљинске трговине), истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена, врши инспекцијски надзор у области заштите права потрошача у делу надлежности Града и предузима мере предвиђене Законом о заштити потрошача.
 • врши инспекцијског надзора у области туризма, у складу са Законом о туризму
 • врши инспекцијски надзор у области спорта, у складу са Законом о спорту.
 • у оквиру Одељења организује се извршење извршних или коначних решења из делокруга Градске управе, сачињава записник, воде потребне евиденције, сарађује са инспекторима, другим органима и организацијама у циљу успешнијег обављања послова, ангажују се непосредни извршиоци за извршење решења, по потреби обезбеђује присуство полиције код извршења решења
 • у оквиру Одељења обављају послови који се односе на пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство, мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица, организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана, предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима, обављање стручних и административних послова за потребе Градског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији Града

Комуналну полицију 

 • одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност
 • вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града
 • остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града
 • заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град
 • подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града

 

Прочитајте све
 • Просветна инспекција
 • Саобраћајна инспекција
 • Грађевинска инспекција
 • Комунална инспекција
 • Еколошка инспекција
 • Општа документа
 • Годишњи планови и извештаји