Градска општина Севојно
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / Градска општина Севојно

Контакт подаци:

Адреса:
Миливоја Марића 40
31 205 Севојно
тел: +381 (0) 31 530 094
факс: +381 (0) 31 531 588
е-mail: gosevojno@uzice.rs
сајт: www.sevojno.org.rs

Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Севојно је градска општина града Ужица чији су органи конституисани 2014. године.

Градска општина, у складу са законом и статутом Града, преко својих органа, надлежна је за :

 • доношење статута, буџета и завршног рачуна буџета градске општине
 • доношење програма и спровођења пројеката развоја градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређење у градској општини, у складу са актима Града
 • давање сагласности на оснивање, спајање и поделу месних заједница и других облика месне самоуправе на територији градске општине
 • давање мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град, а који се односе на подручје градске општине
 • давање сагласности на нацрт Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама јавне намене на подручју градске општине, који доноси Скупштине града Ужица (киосци, баште, покретне тезге и слично)
 • стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред
 • обезбеђује услове за обављање комуналних делатности у складу са одлукама града
 • стара се о еколошким питањима градске општине и еколошкој такси
 • уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са законом
 • стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева
 • прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење продручја са природним и лековитим својствима
 • подстиче развој културно – уметничког стваралаштва и аматеризма на свом пордручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе
 • прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју градске општине
 • спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града, доноси акциони план за младе градске општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града, може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларија за младе
 • стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју
 • спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града
 • уређује и утврђује начин коришћења и управљања сеоским водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама, у складу са одлукама Града
 • предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавне расвете и слично
 • управља имовином градске општине, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању у складу са законом и Статутом града Ужица
 • образује органе и организације за потребе градске општине и уређује њихову организацију и рад у складу са Статутом Града и Статутом градске општине
 • уређује организацију и рад мировних већа
 • помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално – хуманитарним организацијама на свом подручју
 • стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група
 • стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју
 • уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола градске општине
 • извршава прописе и опште акте Града и градске општине
 • обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом града, другим прописима Града и Статутом градске општине

 

Прочитајте све
Тренутно нема форми