Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

Контакт подаци:

Адреса:
Димитрија Туцовића 52
31102 Ужице
тел: +381 (0) 31 590 146
факс: +381 (0) 31 513 469
e-mail: petar.vujadinovic@uzice.rs

Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности обавља послове који се односе на :

Управу и орган Града

 • унапређење организације рада и модернизацију општинске управе
 • послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе
 • послове личних стања грађана (матичарски послови)
 • нормативно-правне послове за потребе органа Града
 • послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица
 • врши стручне и административне послове за спровођење избора и референдума
 • вођење бирачког списка
 • праћење рада и пружање помоћи месним заједницама
 • стручне и административно–техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града
 • стручне и административно–техничке послове везане за седнице Градског већа и њихових радних тела
 • врши обраду и чување свих изворних аката о раду органа Града
 • врши уређење и издавање "Службеног листа града Ужица"
 • пословe информисања
 • прати и примењује законе и друге прописе из области јавних набавки
 • спроводи поступак јавних набавки у сарадњи са комисијом за јавне набавке

Управљање имовином

 • управља имовином која је у својини и на коришћењу Града и месних заједница

Друштвене делатности

 • послови везани за предшколско васпитање и образовање, основно и средње образовања
 • послови везани за културу, омладину, спорт,
 • послови који се односе на дечију и социјалну заштиту, борачко-инвалидску заштиту, примарну здравствену заштиту
 • инспекцијски надзор над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања

Информационе технологије и комуникације

 •  примена и развој информационих технологија, одржавање рачунарске мреже и комуникације, администрирање базе података

Заједничке послове

 • логистичке послове који омогућавају ефикасан рад управе
Прочитајте све
 • Опште форме
 • Матичне књиге
 • Ученички и студентски стандард
 • Социјална заштита
 • Борачко инвалидска заштита