Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За реконструкцију и доградњу станице за снадбевање моторних возила горивом на кат. парцелама број 4235, 4246/2, 4246/29 и 4246/3, све КО Севојно
15/05/2020

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За реконструкцију и доградњу станице за снадбевање моторних возила горивом на кат. парцелама број 4235, 4246/2, 4246/29 и 4246/3, све КО Севојно

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За реконструкцију и доградњу станице за снадбевање моторних возила горивом на кат. парцелама број 4235, 4246/2, 4246/29 и 4246/3, све КО Севојно са изградњом постројења компресивног природног гаса на кат. парцели број 4235 КО Севојно.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Љубиша Чкоњевић дипл.грађ.инж. Наручилац УП је привредно друштво „Дуда инвест“ доо Београд – Врачар.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 22.05.2020.године до 28.05.2020. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу станице за снадбевање моторних возила горивом на кат. парцелама број 4235, 4246/2, 4246/29 и 4246/3, све КО Севојно са изградњом постројења компресивног природног гаса на кат. парцели број 4235 КО Севојно, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 28.05.2020.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 15.05.2020. године и објављен на локалној ТВ станици ”ТВ 5”.

 

 

Материјал УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  За реконструкцију и доградњу станице за снадбевање моторних возила горивом на кат. парцелама број 4235, 4246/2, 4246/29 и 4246/3, све КО Севојно са изградњом постројења компресивног природног гаса на кат. парцели број 4235 КО Севојно можете погледати ОВДЕ.

ОВДЕ

Опис

Преузимање

Оглас за јавну презентацију урбанистичког пројекта