Jавнa презентација Урбанистичког пројекта за изградњу инфраструктурног моста на реци Ђетињи
05/03/2021

Jавнa презентација Урбанистичког пројекта за изградњу инфраструктурног моста на реци Ђетињи

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу инфраструктурног моста на реци Ђетињи (поред постојећег моста ка Аутобуској станици).

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је ЈП „Ужице развој“Ужице, одговорни урбаниста Ана Миливојевић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Петар Јовичић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 06.03.2021.године до 13.03.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу инфраструктурног моста на реци Ђетињи (поред постојећег моста ка Аутобуској станици), као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 13.03.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 27.02.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Материјал за јавни увид.

 

Материјал за јавни увид

Опис

Преузимање

Графички прилог број 1.
Графички садржај бр.2.
Графички прилог бр.3.
Графички прилог бр.4.
Графички прилог бр.5.
Графички прилог бр.6.
Урбанистички пројекат