Javna prezentacija urbanističko-arhitektonskog rešenja izgradnje poslovnog trgovinskog objekta (KP 11643/2 KO Užice)
14/06/2018

Javna prezentacija urbanističko-arhitektonskog rešenja izgradnje poslovnog trgovinskog objekta (KP 11643/2 KO Užice)

G R A D   U Ž I C E

– GRADSKA UPRAVA

za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove

ulica Dimitrija Tucovića br. 52

Tel. 031/ 590-178

Fah: 031/ 513-469

 

Na osnovu čl.63 st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik  RS“, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010 – odluka US,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US i 50/2013 – odluka US, 98/2013,  132/2014 i 145/2014),  objavljuje

j a v n u  p r e z e n t a c i j u 

 

URBANISTIČKOG PROJEKTA

 

Urbanističko-arhitektonskog rešenja izgradnje poslovnog trgovinskog objekta na kat. parceli broj 11643/2 KO Užice, u Užicu, ul. Mendino brdo.

Predmet izrade Urbanističkog projekta je urbanistička razrada lokacije koju čini katastarska parcela broj 11643/2 KO Užice, u Užicu, po zahtevu investitora – Preduzetnika Darka Milovanović STR „Darko M“ Užice, Ulica Petra Leković 6.

Stručni obrađivač UP je „Politbiro“ doo Užice, Beogradska 31, odgovorni urbanista Milenka Janković, dipl.inž.arh., licenca broj 200 0246 03. Naručilac UP je  Darka Milovanović STR „Darko M“ Užice, Ulica Petra Leković 6.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se u periodu od 14.juna 2018.godine do 21.juna 2018.godine, u prostorijama Gradske upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove,u Užicu, Dimitrija Tucović br.4 prizemlje.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat za urbanističku razradu lokacije koju čini katastarska parcela broj 11643/2 KO Užice, u Užicu, po zahtevu investitora – Preduzetnika Darka Milovanović STR „Darko M“ Užice, Ulica Petra Leković 6.

Oglas je istaknut na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu grada Užica  dana 14.06.2018. godine.

Materijal za preuzimanje

Opis

Preuzimanje

Urbanistički projekat