Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу породичног стамбеног објекта(КП 9019/2 КО Ужице)
29/03/2019

Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу породичног стамбеног објекта(КП 9019/2 КО Ужице)

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа 
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014), објављује

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 9019/2 КО Ужице.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Милош Секулић  дипл.инж. Наручилац УП је Лучић Драган из Ужица.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 29.03.2019.године до 05.04.2019. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 9019/2 КО Ужице као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас и урбанистички пројекат истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 29.03.2019. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 9019/2 КО Ужице