Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду КП бр.9356 КО Ужице
03/01/2020

Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду КП бр.9356 КО Ужице

Г рад Ужице
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне-послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцеле бр.9356 КО Ужице, у Ужицу ради реконструкције и доградње објекта вртића „Невен“, град Ужице.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је ЈП „Ужице развој“ Ужице, одговорни урбаниста Ана Миливојевић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Срђан Радаковић, дипл.инж.арх. Наручилац УП је Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 03.01.2020.године до 10.01.2020. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцеле бр.9356 КО Ужице, у Ужицу, ради реконструкције и доградње објекта вртића „Невен“, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 10.01.2020.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 03.01.2019. године.

Материјал погледајте ОВДЕ

Опис

Преузимање

Текст
КТ план са обухватом УП
Извод из ПГР Ужице I фаза
Планирана парцелација
Регулација
Приказ комуналне, техничке и саобраћајне инфраструктуре