Javna prezentacija UP za urbanističko-arhitektonsku razradu kat. parcela KO Užice radi izgradnje i dogradnje sportske sale sa pratećim sadržajima
10/09/2021

Javna prezentacija UP za urbanističko-arhitektonsku razradu kat. parcela KO Užice radi izgradnje i dogradnje sportske sale sa pratećim sadržajima

G R A D   U Ž I C E

– GRADSKA UPRAVA

za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove

ulica Dimitrija Tucovića br. 52

Tel. 031/ 590-178

Fah: 031/ 513-469

Na osnovu čl.63 st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (”Sl. glasnik  RS”, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010 – odluka US,  24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US 50/2013- odluka US, 54/2013-odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 i 52/2021),  objavljuje

 

j a v n u  p r e z e n t a c i j u

URBANISTIČKOG PROJEKTA

za urbanističko-arhitektonsku razradu kat. parcela broj  9209/1, 9209/2, 9207/1 i 9202/1, sve KO Užice radi izgradnje i dogradnje sportske sale sa pratećim sadržajima, grad Užice

 

Stručni obrađivač UP je JP „Užice razvoj“ Užice, odgovorni urbanista Nevenka Petrović, dipl.inž.arh. Naručilac Urbanističkog projekta je Grad Užice.

Kroz Urbanistički projekat detaljno se razrađuje prostor od koga se formira građevinska parcela sportske sale koja će biti na korišćenju  građana i učenika OŠ „Dušan Jerković“.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta u trajanju od sedam dana održaće se u periodu od 10.09.2021.godine do 16.09.2021. godine, u prostorijama Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove,grada Užica, ul. Dimitrija Tucović br.52 prizemlje i na zvaničnom sajtu grada Užica (www.uzice.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički  projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu kat. parcela broj  9209/1, 9209/2, 9207/1 i 9202/1, sve KO Užice radi izgradnje i dogradnje sportske sale sa pratećim sadržajima, grad Užice, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica, ul. D. Tucovića br.52, zaključno sa 16.04.2021.godine.

Oglas je istaknut je na oglasnoj tabli i  objavljen u lokalnom listu ”Vesti” Užice dana 03.09.2021. godine i zvaničnom sajtu grada Užica.

Materijal za javni uvid možete pogledati OVDE

Opis

Preuzimanje

Tehnička dokumentacija
Projekat arhitekture
Urbanistički projekat