Javna prezentacija UP za izgradnju stambenog objekta (KP 2444/4 KO Buar)
11/07/2018

Javna prezentacija UP za izgradnju stambenog objekta (KP 2444/4 KO Buar)

G R A D   U Ž I C E
Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove
ulica Dimitrija Tucovića br. 52
Tel. 031/ 590-178
Fah: 031/ 513-469

Na osnovu čl.63 st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik  RS“, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010 – odluka US,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US i 50/2013 – odluka US, 98/2013,  132/2014 i 145/2014),  objavljuje

 j a v n u  p r e z e n t a c i j u

 URBANISTIČKOG PROJEKTA

 Za izgradnju stambenog objekta na kat. parceli broj na kat parceli broj 2444/4 KO Buar, Užice, ul. Pora br.120 .

Predmet izrade Urbanističkog projekta je urbanističko-arhitektonska razrada lokacije, odnosno primena utvrđenih parametara regulacije i nivelacije iz Generalnog urbanističkog plana grada Užica do 2020.godine („Sl. list grada Užica“, broj 14/11) radi izgradnje stambenog objekta na kat. parceli broj 2444/4 KO Buar.

Stručni obrađivač UP je „AG-biro“ doo Užice, odgovorni urbanista Ana Papić, dipl.inž.arh., autor idejnog rešenja Dejan Mitrović  dipl. Građ.inž. Naručilac UP Je cvijović Milena iz Užica, Pora 120.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se u periodu od 11. jula 2018.godine do 18. jula 2018. godine, u prostorijama Gradske upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove,u Užicu, Dimitrija Tucović br.4 prizemlje.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat za izgradnju stambenog objekta na kat. parceli broj na kat parceli broj 2444/4 KO Buar, Užice, ul. Pora br.120, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, Užice, D. Tucovića 52.

Oglas je istaknut na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu grada Užica  dana 11.07.2018. godine.

Materijal za preuzimanje

Opis

Preuzimanje

Tekst UP
Izvod iz plana
Šira dispozicija
Situacija
Regulacija
Parter
Infrastruktura
IDR-E-48-17-Milena Cvijović