Јавна презентација УП за изградњу стамбеног објекта (КП 2444/4 КО Буар)
11/07/2018

Јавна презентација УП за изградњу стамбеног објекта (КП 2444/4 КО Буар)

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 За изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број на кат парцели број 2444/4 КО Буар, Ужице, ул. Пора бр.120 .

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, односно примена утврђених параметара регулације и нивелације из Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020.године („Сл. лист града Ужица“, број 14/11) ради изградње стамбеног објекта на кат. парцели број 2444/4 КО Буар.

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Дејан Митровић  дипл. Грађ.инж. Наручилац УП Је цвијовић Милена из Ужица, Пора 120.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 11. јула 2018.године до 18. јула 2018. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.4 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број на кат парцели број 2444/4 КО Буар, Ужице, ул. Пора бр.120, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 11.07.2018. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Текст УП
Извод из плана
Шира диспозиција
Ситуација
Регулација
Партер
Инфраструктура
ИДР-Е-48-17-Милена Цвијовић