Jавнa презентацијa УП За изградњу пословног објекта на кат. парцели број 5652 КО Севојно, у Севојну, ул. Браће Николић, град Ужице
17/06/2021

Jавнa презентацијa УП За изградњу пословног објекта на кат. парцели број 5652 КО Севојно, у Севојну, ул. Браће Николић, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 I 52/21),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу пословног објекта на кат. парцели број 5652 КО Севојно, у Севојну, ул. Браће Николић, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је  Никола Секулић предузетник Архитектонска делатност Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Драган Јевтић из Севојна ул. Милића Косјеровића бр.55.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од од седам дана у периоду од 25.06.2021.године до 02.07.2021. године,  у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу пословног објекта на кат. парцели број 5652 КО Севојно, ул. Браће Николић, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 02.07.2021.године.

Оглас је објављен на огласној табли, званичном сајту града Ужица и на локалној телевизији ”ТВ 5” Ужице  дана 18.06.2021. године.

Материјал за јавну презентацију.

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

УП За изградњу пословног објекта на кат. парцели број 5652 КО Севојно, у Севојну, ул. Браће Николић, град Ужице
Извод из плана
Катастарско-топографски план