Javna  prezentacija UP za izgradnju porodično stambenog objekta  na kat. parceli broj 6069 KO Užice
17/09/2021

Javna  prezentacija UP za izgradnju porodično stambenog objekta  na kat. parceli broj 6069 KO Užice

G R A D   U Ž I C E

– GRADSKA UPRAVA

za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove

ulica Dimitrija Tucovića br. 52

Tel. 031/ 590-178

Fah: 031/ 513-469

 

Na osnovu čl. 63 st.2. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji (”Sl. glasnik  RS”, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010 – odluka US,  24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US 50/2013- odluka US, 54/2013-odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-drugi zakon i 9/2020 ),  objavljuje

 

j a v n u  p r e z e n t a c i j u

 

URBANISTIČKOG PROJEKTA

za izgradnju porodično stambenog objekta  na kat. parceli broj 6069 KO Užice

 

Stručni obrađivač UP je Nikola Sekulić preduzetnik, Arhitektonska delatnost Užice, odgovorni urbanista Nikola Sekulić, dipl.inž.arh, autor idejnog rešenja Nikola Sekulić dipl.inž.arh. Naručilac Urbanističkog projekta su Marijana Čolić i Aleksandra Mihailović iz Užica.

Cilj izrade urbanističkog projekta je urbanističko –arhitektonska analiza i definisanje pravila regulacije i nivelacije predmetne lokacije radi dobijanja preduslova za novu gradnju porodično-stambenog objekta.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se u trajanju od sedam dana u periodu od 24.05.2021.godine do 01.10.2021. godine, u prostorijama Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, u Užicu, Dimitrija Tucović br.52 prizemlje.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat za za izgradnju porodično stambenog objekta  na kat. parceli broj 6069 KO Užice, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, Užice, D. Tucovića 52 zaključno sa 01.10.2021.godine.

Oglas je istaknut na oglasnoj tabli i objavljen u lokalnom listu ”Vesti” i zvaničnom sajtu grada Užica  dana 17.09.2021. godine.

Opis

Preuzimanje

URBANISTIČKO PROJEKATA za izgradnju porodično stambenog objekta  na kat. parceli broj 6069 KO Užice  
Grafički prilog br.1
Grafički prilog br.2