Јавна презентација УП за изградњу објекта за становање - одмор на кат. парцели број 12/14 КО Кремна
05/07/2019

Јавна презентација УП за изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/14 КО Кремна

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/14 КО Кремна,  на Тари.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Новак Милосављевић  дипл.грађ.инж. Наручилац УП је Небојша Момировић из Београда, ул. Др Агостина Нета бр.32.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 12.07.2019.године до 19.07.2019. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/14 КО Кремна, на Тари, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас и урбанистички пројекат истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 03.07.2019. године.

Материјал за јавни увид можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Текст - Урбанистички пројекат
Положај локације у ширем окружењу
Положај локације у непосредном окружењу
Извод из плана
Катастарско топографски план
План регулације и нивелације
План саобраћаја и уређења партера
План комуналне инфрастуктуре