Javna prezentacija UP za izgradnju montažnog objekta autoperionice sa pratećim sadržajima i kafeom na kat. parceli broj 8496/4 deo KO Užice, u Užicu, ul. Mihaila Pupina
05/07/2019

Javna prezentacija UP za izgradnju montažnog objekta autoperionice sa pratećim sadržajima i kafeom na kat. parceli broj 8496/4 deo KO Užice, u Užicu, ul. Mihaila Pupina

G R A D   U Ž I C E
GRADSKA UPRAVA
za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove
ulica Dimitrija Tucovića br. 52
Tel. 031/ 590-178
Fah: 031/ 513-469

 

Na osnovu čl.63 st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik  RS“, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010 – odluka US,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US i 50/2013 – odluka US, 98/2013,  132/2014 i 145/2014),  objavljuje

 

j a v n u  p r e z e n t a c i j u 

URBANISTIČKOG PROJEKTA

 

Za izgradnju montažnog objekta autoperionice sa pratećim sadržajima i kafeom na kat. parceli broj 8496/4 deo KO Užice, u Užicu, ul. Mihaila Pupina.

Predmet izrade Urbanističkog projekta je analiza postojeće građevinske parcele br.8496/4 KO Užice i planiranje budućeg montažnog objekta autoperionice sa pratećim sadržajima i kafeom

Stručni obrađivač UP je SZR „BABIĆ“ Miodrag Babić PR Užice, Arsenija Čarnojevića 70, odgovorni urbanista Mirjana Babić, dipl.inž.arh., autor idejnog rešenja Dragan Nešović  dipl.inž.arh. Naručilac UP je „Jupiter trgovina“ doo Užice.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta u trajanju od sedam dana održaće se u periodu od 12.07.2019.godine do 19.07.2019. godine, u prostorijama Gradske upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, u Užicu, Dimitrija Tucović br.52 prizemlje i na zvaničnom sajtu grada Užica (www.uzice.rs).

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Radojla Cerovac, dipl.pravnik, Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat za izgradnju montažnog objekta autoperionice sa pratećim sadržajima i kafeom, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, Užice, D. Tucovića 52.

Oglas i urbanistički projekat istaknuti su na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu grada Užica  dana 03.07.2019. godine.

Materijal za javni uvid možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Materijal za javni uvid