Јавна набавка - Успостављање јединственог управног места
12/03/2020

Јавна набавка – Успостављање јединственог управног места

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV Број: 404-39/20
Датум: 12.03.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број IV 404-39/20 од 11.03.2020. године, наручилац објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном посутпку

1. Подаци о наручиоцу: Град Ужице – Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Успостављање јединственог управног места
Назив и ознака из општег речника набавке: радови на реновирању – 45453100-8; канцеларијски намештај – 39130000-2; рачунарска опрема – 30230000-0.
Предмет јавне набавке је обликован у 3 (три) партије:
Партија 1 – Радови на адаптацији простора за успостављање јединственог управног места
Партија 2 – Набавка и уградња намештаја за успостављање јединственог управног места
Партија 3 – Набавка рачунарске опреме за успостављање јединственог управног места
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број IV 404-39/20 Успостављање јединственог управног места – НЕ ОТВАРАТИ.
Обавезно навести број и назив партије за коју се понуда подноси.
На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија или за све партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за једну или за више или за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
8. Рок за достављање понуда: 14.04.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 14.04.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца www.uzice.rs у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Успостављање јединственог управног места
Појашњење у вези са припремањем понуде број 1 - Успостављање јединственог управног места
Записник о отварању понуда - Успостављање јединственог управног места
Извештај о стручној оцени понуда - Успостављање јединственог управног места
Одлука о додели уговора за партију 1 и партију 2 - Успостављање јединственог управног места
Одлука о обустави поступка за партију 3 - Успостављање јединственог управног места
Обавештење о обустави поступка за партију 3 - Успостављање јединственог управног места
Обавештење о закљученом уговору партија 1 - Успостављање јединственог управног места
Обавештење о закљученом уговору партија 2 - Успостављање јединственог управног места