Јавна набавка - Услуге прилагођеног превоза корисника дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју на територији града Ужица
11/03/2019

Јавна набавка – Услуге прилагођеног превоза корисника дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју на територији града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
Комисија за јавну набавку
IV број 404-71/19
11.03.2019. године
У ж и ц е

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15, 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV број 404-71/19 од 11.03.2019. године

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА УЖИЦА
Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
2.Врста наручиоца: Градска управа
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
4. Врста предмета: услуге.
5. Предмет јавне набавке је услуга: Прилагођени превоз за кориснике дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју на територији града Ужица.
Назив и и ознака из општег речника набавки: 60130000 – услуге друмског путничког превоза за посебне намене.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети са Портала управе за јавне набавке – www.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за услугу: Прилагођени превоз за кориснике дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју на територији града Ужица, ЈН IV број 404-71/19 – НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за подношење понуда: 20.03.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 20.03.2019. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.
14. Лице за контакт:
Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs
Наташа Вукашиновић, natasa.vukasinovic@uzice.rs

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору