Јавна набавка - Услуге кафе куварице и одржавања хигијене у градским управама Града Ужица
24/01/2020

Јавна набавка – Услуге кафе куварице и одржавања хигијене у градским управама Града Ужица

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТ
IV Број: 404-6/20
Датум: 24.01.2020.

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка отвореногпоступка IV Број 404-6/20 од 22.01.2020 године,
ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
Oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
3. Врста предмета јавне набавке: услуге.
4. Предмет јавне набавке: услуге кафе куварице и одржавања хигијене у градским управама града Ужица.
5. Предмет јавне набавке је обликован по партијама
Пртија 1: Услуге одржавања хигијене у градским управама града Ужица

Партија 2: Услуге кафе куварице
6.Назив и ознака из општег речника набавке90910000 -услуге чишћења; 55400000-услуге послуживања пића и напитака
7.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www. uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну отворени поступак: услуге кафе куварице и одржавања хигијене у градским управама града Ужица.
(услуге): IV Број 404-06/20- НЕ ОТВАРАТИ.»
НАВЕСТИ НА КОЈУ СЕ ПАРТИЈУ ПОНУДА ОДНОСИ
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 24.02.2020. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 24.02.2020 године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
14. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,
Наташа Вукашиновић, дипл.правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Услуге кафе куварице и одржавања хигијене у градским управама Града Ужица
Измена конкурсне документације - Услуге кафе куварице и одржавања хигијене у градским управама Града Ужица
Појашњење измене конкурсне документације - Услуге кафе куварице и одржавања хигијене у градским управама Града Ужица
Записник о отварању понуда - Услуге кафе куварице и одржавања хигијене у градским управама Града Ужица
Извештај о стручној оцени понуда - Партија 1 - Услуге одржавања хигијене у градским управама града Ужица
Одлука о додели уговора - Партија 1 - Услуге одржавања хигијене у градским управама града Ужица
Извештај о стручној оцени понуда - Партија 2 - Услуге кафе куварице
Одлука о додели уговора - Партија 2 - Услуге кафе куварице
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2