Јавна набавка - Услуге фиксне мобилне телефоније за градске управе
29/06/2020

Јавна набавка – Услуге фиксне мобилне телефоније за градске управе

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV Број: 404-160/20
Датум: 29.06.2020. године

 

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV Број 404-160/20 од 26.06.2020. године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге.
 3. Предмет јавне набавке: Услуге фиксне мобилне телефоније за градске управе
 4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама

6.Назив и ознака из општег речника набавке:  услуге мобилне телефоније-64212000

7.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www. uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Услуге мобилне елефоније за градске управе (услуге): IV Број 404-160/20– НЕ ОТВАРАТИ.»

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 08.07.2020. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда 08.07.2020. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs, Наташа Вукашиновић, дипл.правник natasa.vukasinovic@uzice.rs,
Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Услуге фиксне мобилне телефоније за градске управе
Записник о отварању понуда - Услуге фиксне мобилне телефоније за градске управе
Извештај о стручној оцени понуда - Услуге фиксне мобилне телефоније за градске управе
Одлука о додели уговора - Услуге фиксне мобилне телефоније за градске управе
Обавештење о закљученом уговору - Услуге фиксне мобилне телефоније за градске управе
Уговор о пружању услуга мобилне телефоније за градске управе