Javna nabavka - Studija za izbor potencijalnih lokacija za postavljanje merno regulacionih stanica (MRS) i kišomera za ranu dojevu poplavnog talasa na području grada Užica
14/06/2018

Javna nabavka – Studija za izbor potencijalnih lokacija za postavljanje merno regulacionih stanica (MRS) i kišomera za ranu dojevu poplavnog talasa na području grada Užica

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD UŽICE
Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj
Komisija za javnu nabavku
VII broj 404-89/2018
14.06.2018. godine
U ž i c e

 

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti VII broj 404-89/2018 , od 06.06.2018.  godine

 

GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ GRADA UŽICA

Upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 1. Podaci o naručiocu:

Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj grada Užica, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Internet adresa naručioca: www.uzice.rs

2.Vrsta naručioca: Gradska uprava.

 1. Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti.
 2. Vrsta predmeta: usluga.
 3. Predmet javne nabavke: Izrada studije za izbor potencijalnih lokacija za postavljanje merno regulacionih stanica i kišomera za ranu dojavu poplavnog talasa na području grada Užica

Naziv i i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:  7135000- naučne i tehničke inženjerske usluge

 1. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
 2. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs

 1.  Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte  u zatvorenoj koverti  na adresu: Gradska uprava grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda  za Izradu studije za izbor potencijalnih lokacija za postavljanje merno regulacionih stanica i kišomera za ranu dojavu poplavnog talasa na području grada Užica, JN VII broj 404-89/2018 – NE OTVARATI

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za podnošenje ponuda: 22.06.2018. godine do 11,00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

 1. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 2. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 22.06.2018. godine u 12,00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.
 3. Uslovi za učestvovanje predstavika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.
 4. Ponuda mora imati rok važenja minimum 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 5. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 6. Lice za kontakt:

Aleksandar Tasić, e mail aleksandar.tasic@uzice.rs

Slaviša Projević, dipl. ekonomista e mail slavisa.projevic@uzice.rs

Vera Vukosavljević, dipl. pravnik e mail vera.vukosavljevic@uzice.rs

 

 

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - Studija za izbor potencijalnih lokacija za postavljanje merno regulacionih stanica (MRS) i kišomera za ranu dojavu poplavnog talasa na području grada Užica
Odluka o dodeli ugovora - Studija za izbor potencijalnih lokacija za postavljanje merno regulacionih stanica (MRS) i kišomera za ranu dojavu poplavnog talasa na području grada Užica
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Izradu Studije za izbor potencijalnih lokacija za postavljanje merno regulacionih stanica (MRS) i kišomera za ranu dojavu poplavnog talasa