Јавна набавка - Реконструкција, санација и рестаурација Старог града
07/08/2019

Јавна набавка – Реконструкција, санација и рестаурација Старог града

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-222/19
Датум: 07.08.2019

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-222/19 од 07.08.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном посутпку

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа

2. Предмет јавне набавке: Реконструкција, санација и рестаурација Старог града
Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000-4 – радови на реконструкцији; 45453000-7 – ремонтни и санациони радови.

3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: радови на реконструкцији, санацији и рестаурацији Старог града; обим радова према приложеном предмеру радова; архитектонско-грађевински радови на рестаурацији, реконструкцији и презентацији цитаделе са кулом Ужичког града; Ужички град – цитадела са главном кулом електро енергетске инсталације; Ужички град – цитадела са главном кулом громобранска инсталација;архитектонско-грађевински радови на конзервацији остатака зидова на улазу у Ужички град и монтажи прилазног моста; место извођења радова – Град Ужице.

4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-222/19 Реконструкција, санација и рестаурација Старог града – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 09.09.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 09.09.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

13. Лицe за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs, Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs.

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Реконструкција, санација и рестаурација Старог града