Јавна набавка - Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева
12/08/2019

Јавна набавка – Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-225/19
Датум: 12.08.2019.

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-225/19 од 12.08.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном посутпку

1. Подаци о наручиоцу: Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева
Назив и ознака из општег речника набавке: машине за земљане радове – 43210000-8.
Предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије:
Партија 1: МЗ Равни, МЗ Дрежник, МЗ Скржути, МЗ Горјани, МЗ Крвавци, МЗ Крчагово
Партија 2: МЗ Каран, МЗ Трнава, МЗ Дубоко, МЗ Мокра Гора, МЗ Кремна, МЗ Стапари, МЗ Волујац
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: рад машина на уградњи јаловине и извођењу осталих земљаних радова; обим радова дефинисан предмером радова; место извођења радова: територија Града Ужица
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-225/19 Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева – НЕ ОТВАРАТИ.
Обавезно навести број и назив партије за коју се понуда подноси.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 12.09.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 12.09.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева
Записник о отварању понуда - Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева
Извештај о стручној оцени понуда - Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева
Одлука о додели уговора - Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева
Обавештење о закљученом уговору - Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева - Партија 1: МЗ Равни, МЗ Дрежник, МЗ Скржути, МЗ Горјани, МЗ Крвавци, МЗ Крчагово
Обавештење о закљученом уговору -Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева - Партија 2 : МЗ Каран, МЗ Трнава, МЗ Дубоко, МЗ Мокра Гора, МЗ Кремна, МЗ Стапари, МЗ Волујац