Javna nabavka - Putna infrastruktura u GO Sevojno
10/10/2019

Javna nabavka – Putna infrastruktura u GO Sevojno

 

GRADSKA UPRAVA ZA
INFRASTRUKTURU I RAZVOJ
VIII Broj: 404-296/19
Datum: 10.10.2019

Na osnovu člana 60. Stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti VIII 404-296/19 od 10.10.2019. godine, naručilac objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
u posutpku javne nabavke male vrednosti

1. Podaci o naručiocu:Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice,
Internet adresa naručioca: www.uzice.rs
Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava
2. Predmet javne nabavke: Putna infrastruktura u GO Sevojno
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: radovi na putevima – 45233140-2.
3. Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova: Radovi na putnoj infrastrukturi u Gradskoj opštini Sevojno i to: A) Asfaltiranje puta u Karadžića luci – zatvoreni propust drugi deo 380m, š=2,5m asfalt, B) Asfaltiranje deonice na Rujevcu-Đurić, 205m dužine i 2,5m širine; obim radova definisan predmerom radova na putnoj infrastrukturi u Gradskoj opštini Sevojno; mesto izvođenja radova – GO Sevojno.
4. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove predviđene čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama koji su bliže određeni konkursnom dokumentacijom.
5. Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije.
6. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.
7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.
Ista se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs
8. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.
Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska uprava Grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku broj VIII 404-296/19 Putna infrastruktura u GO Sevojno- NE OTVARATI.
Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.
Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.
Rok za dostavljanje ponuda: 22.10.2019. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se 22.10.2019. godine u 12:00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
11. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda i odluka će biti objavljena na Portalu uprave i sajtu naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
13. Lica za kontakt: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rs i Ivana Drčelić, ivana.drcelic@uzice.rs

 

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - Putna infrastruktura u GO Sevojno