Javna nabavka - Projekat internih saobraćajnica za industrijsku zonu Bela Zemlja
12/07/2019

Javna nabavka – Projekat internih saobraćajnica za industrijsku zonu Bela Zemlja

Gradska uprava za infrastrukturu
i razvoj
VIII Broj 404-202/19
Datum: 12.07.2019.godine

 

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti VIII 404-202/19 od 12.07.2019. godine, naručilac objavljuje:

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u posutpku javne nabavke male vrednosti

 

 1. Podaci o naručiocu:Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice,

Internet adresa naručioca: www.uzice.rs

Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava

 1. Predmet javne nabavke: Projekat internih saobraćajnica za industrijsku zonu Bela Zemlja

    Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju – 71322000-1.

 1. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove predviđene čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama koji su bliže određeni konkursnom dokumentacijom.
 2. Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije.
 3. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.
 4. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.

Ista se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs  ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs

 1. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti  na adresu: Gradska uprava Grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku broj VIII 404-202/19 Projekat internih saobraćajnica za industrijsku zonu Bela Zemlja – NE OTVARATI.

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 23.07.2019. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

 1. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 2. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se 23.07.2019. godine u 12:00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
 3. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.
 4. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda i odluka će biti objavljena na Portalu uprave i sajtu naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
 5. Lica za kontakt: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rs i Milica Nikolić, milica.nikolic@uzice.rs

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - Projekat internih saobraćajnica za industrijsku zonu Bela Zemlja
Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude broj 1- Projekat internih saobraćajnica za industrijsku zonu Bela Zemlja
Zapisnik o otvaranju ponuda - Projekat internih saobraćajnica za industrijsku zonu Bela Zemlja
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda - Projekat internih saobraćajnica za industrijsku zonu Bela Zemlja
Odluka o obustavi postupka - Projekat internih saobraćajnica za industrijsku zonu Bela Zemlja
Obaveštenje o obustavi postupka - Projekat internih saobraćajnica za industrijsku zonu Bela Zemlja