Javna nabavka - Prilagođeni prevoz za korisnike dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju na teritoriji grada Užica
24/03/2020

Javna nabavka – Prilagođeni prevoz za korisnike dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju na teritoriji grada Užica

REPUBLIKA SRBIJA
GRADSKI CENTAR ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE
Broj 022-65/20-168
24.3.2020. godine
U ž i c e

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15, 68/15), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 022-65/20-168 od 24.3.2020. godine

 

GRADSKI CENTAR ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE
Upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

1. Podaci o naručiocu:
Gradski centar za usluge socijalne zaštite, ul. Vidovdanska br. 32/a, 31000 Užice, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
Internet adresa : www.uzice.rs
2.Vrsta naručioca: Gradski centar za usluge socijalne zaštite
3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti.
4. Vrsta predmeta: usluge.
5. Predmet javne nabavke je usluga: Prilagođeni prevoz za korisnike dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju na teritoriji grada Užica.
Naziv i i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 60130000 – usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namene.
6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke – www.ujn.gov.rs ili sa sajta grada Užica – www.uzice.rs
8. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.
Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Gradski centar za usluge socijalne zaštite, Vidovdanska br. 32/a, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za uslugu: Prilagođeni prevoz za korisnike dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju na teritoriji grada Užica, JN broj 022-65/20-168 – NE OTVARATI
Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.
Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.
Rok za podnošenje ponuda: 1.4.2020. godine do 11,00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 1.4.2020. godine u 12,00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradskog centra za usluge socijalne zaštite, kancelarija broj 2.
11. Uslovi za učestvovanje predstavika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
12. Ponuda mora imati rok važenja minimum 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
13. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
14. Lice za kontakt: Hristina Dabić, hristinadabic@yahoo.com

 

 

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija