Javna nabavka - Nabavka uređaja za otkrivanje psihoaktivnih supstanci
06/07/2018

Javna nabavka – Nabavka uređaja za otkrivanje psihoaktivnih supstanci

GRAD UŽICE
Gradska uprava za poslove organa grada,
opštu upravu i društvene delatnosti
IV Broj 404-170/18
06.07.2018. godine
U ž i c e

 

Na osnovu člana 60.stav1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti IV Broj 404-170/18 od 06.07.2018. godine,

 

GRAD UŽICE – GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

ice, Dimitrija Tucovića br. 52

Objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. Podaci o naručiocu:

Grad Užice – Gradska uprava za poslove organa grada,opštu upravu i društvene delatnosti, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, upućuje poziv ponuđačima da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Internet adresa naručioca: www. uzice.rs

Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava.

 1. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
 2. Vrsta predmeta javne nabavke: dobra.
 3. Predmet javne nabavke: Nabavka uređaja za otkrivanje psihoaktivnih supstanci.
 4. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama

6.Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: aparati za otkrivanje droge –38544000-0.

7.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.

Ista se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs  ili sa sajta naručioca – www. uzice.rs

 1. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti  na adresu: Gradska uprava grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku male vrednosti: Nabavka uređaja za otkrivanje psihoaktivnih supstanci (dobra): IV Broj 404-170/18- NE OTVARATI.»

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 17.07.2018. godine do 11,00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

 1. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 2.  Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 17.07.2018. godine u 12,00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
 3. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.
 4. Ponuda mora imati rok važenja minimum 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 5. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 9 dana od dana javnog otvaranja ponuda i odluka će biti objavljena na Portalu uprave i sajtu naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
 6. Lica za kontakt su: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rsIvana Drčelić, ivana.drcelic@uzice.rs.

 

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - Nabavka uređaja za otkrivanje psihoaktivnih supstanci
Odluka o obustavi postupka - Nabavka uređaja za otkrivanje psihoaktivnih supstanci
Obaveštenje o obustavi postupka - Nabavka uređaja za otkrivanje psihoaktivnih supstanci