Javna nabavka - Nabavka računarske opreme za Gradske uprave
11/07/2018

Javna nabavka – Nabavka računarske opreme za Gradske uprave

GRAD UŽICE
Gradska uprava za poslove organa grada,
opštu upravu i društvene delatnosti
Komisija za javnu nabavku
IV broj 404-172/18
11.07.2018. godine
U ž i c e

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. i člana 39. stav 5. Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti IV broj 404-172/18 od 11.07.2018. godine

 

GRAD UŽICE – GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

Užice, Dimitrija Tucovića br. 52

Upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 1. Podaci o naručiocu:

Grad Užice- Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Internet adresa naručioca: www.uzice.rs
Vrsta naručioca: organ Državne uprave.

 1. Vrsta postupka javne nabavke:Javna nabavke male vrednosti dobara po partijama:

Partija 1. Radne stanice ………………………………………….  654.500 dinara.

Partija 2. Monitori TFT, za radnu stanicu……………… 125.000 dinara

Partija 3. A4 laserski štampač ( crno-beli ) …………..   58.500 dinara

Partija 4. A4 laserski štampač ( crno-beli ) ……………  20.500 dinara

Partija 5. A4 laserski štampač ( crno-beli )……………   15.800 dinara

Partija 6. Štampač kolor A4 …………………………..   13.500 dinara

Partija 7. Štampač Inkjet A3…………………………….. 267.000 dinara

Partija 8. A4 skener ……………………………………….  41.700 dinara

Partija 9. Neprekidni izvor napajanja (UPS)………………. 43.500 dinara

Partija 10. Konferencijski mikrofon…………………………10.000 dinara

 1. Vrsta predmeta: dobra.
 2. Predmet javne nabavke: Nabavka računarske opreme za gradske Uprave.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

– 30230000 – Računarska oprema

5. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.
6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija može se preuzeti na Portalu uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs
7. Pravo učešća u postupku javne nabavke ima ponuđač koja ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom, a ispunjenost uslova za učešće u postupku, ponuđač dokazuje u skladu sa članom  Zakona o javnim nabavkama definisanim konkursnom dokumentacijom.
8. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte  u zatvorenoj koverti  na adresu: Gradska uprava grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu « Ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara, JN IV broj 404-172/18- NE OTVARATI. Obrazac ponude za svaku partiju mora biti u zasebnoj koverti sa jasnom naznakom PARTIJE na koju se ponuda odnosi.

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 24.07.2018. godine do 11,00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

 1. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 2. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 24.07.2018. godine u 12,00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
 3. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.
 4. Ponuda mora imati rok važenja minimum 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 5. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora biće objavljena na Portalu javnih nabavki i na sajtu www.uzice.rs u roku od 3 dana od dana donošenja.
 6. Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dan pre isteka roka za podnošenje ponude.
 7. Lica za kontakt su: Aleksandar Ristović, aleksandar.ristovic@uzice.rs, Vera Vukosavljević, dipl. pravnik vera.vukosavljevic@uzice.rs i Slaviša Projević, dil. ekonomista slavisa.projevic@uzice.rs; telefon 031/590-138
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - Javna nabavka računarske opreme za Gradske uprave
Odluka o dodeli ugovora - Javna nabavka računarske opreme za Gradske uprave
Obaveštenje o zaključenju ugovora - Javna nabavka računarske opreme za Gradske uprave