Javna nabavka - Nabavka računara za potrebe gradskih uprava
12/06/2019

Javna nabavka – Nabavka računara za potrebe gradskih uprava

GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA,
OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

IV Broj: 404-170/19
Datum: 12.06.2019.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. i člana 39. stav 5. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti IV broj 404-170/19 od 11.06.2019. godine

GRAD UŽICE – GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
Užice, Dimitrija Tucovića br. 52

Upućuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

1. Podaci o naručiocu:
Grad Užice- Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
Internet adresa naručioca: www.uzice.rs
Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava.

2. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavke male vrednosti dobara po partijama

3. Vrsta predmeta javne nabavke: dobra.

4. Predmet javne nabavke: Nabavka računarske opreme za gradske Uprave.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
– 30230000 – Računarska oprema

5. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija može se preuzeti na Portalu uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs
7. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.
Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska uprava grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu « Ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara, JN IV broj 404-170/19- NE OTVARATI. Obrazac ponude za svaku partiju mora biti u zasebnoj koverti sa jasnom naznakom PARTIJE na koju se ponuda odnosi.
Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.
Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.
Rok za dostavljanje ponuda: 21.06.2019. godine do 11,00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
8. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 21.06.2019. godine u 12,00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
10. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
11. Ponuda mora imati rok važenja minimum 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora biće objavljena na Portalu javnih nabavki i na sajtu www.uzice.rs u roku od 3 dana od dana donošenja.
13. Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dan pre isteka roka za podnošenje ponude.
14. Lica za kontakt su: Aleksandar Ristović, aleksandar.ristovic@uzice.rs i Slaviša Projević, dil. ekonomista slavisa.projevic@uzice.rs

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija
Zapisnik o otvaranju ponuda
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po partijama