Јавна набавка - Набавка рачунара за потребе градских управа
12/06/2019

Јавна набавка – Набавка рачунара за потребе градских управа

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

IV Број: 404-170/19
Датум: 12.06.2019.

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV број 404-170/19 од 11.06.2019. године

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице- Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.

2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавке мале вредности добара по партијама

3. Врста предмета јавне набавке: добра.

4. Предмет јавне набавке: Набавка рачунарске опреме за градске Управе.
Назив и ознака из општег речника набавке:
– 30230000 – Рачунарска опрема

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену « Понуда за јавну набавку мале вредности добара, ЈН IV број 404-170/19- НЕ ОТВАРАТИ. Образац понуде за сваку партију мора бити у засебној коверти са јасном назнаком ПАРТИЈЕ на коју се понуда односи.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 21.06.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
8. Понуда са варијантама није дозвољена.
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 21.06.2019. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
10. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
11. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту www.uzice.rs у року од 3 дана од дана доношења.
13. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење понуде.
14. Лица за контакт су: Александар Ристовић, aleksandar.ristovic@uzice.rs и Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација
Записник о отварању понуда
Извештај о стручној оцени понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору по партијама