Javna nabavka - Nabavka dekorativne javne rasvete za Novu godinu
09/10/2019

Javna nabavka – Nabavka dekorativne javne rasvete za Novu godinu

 

GRADSKA UPRAVA ZA
INFRASTRUKTURU I RAZVOJ
VIII Broj: 404-286/19
Datum: 09.10.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretnju postupka javne nabavke male vrednosti VIII Broj 404-286/19 od 08.10.2019. godine

GRAD UŽICE – GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ
Užice, Dimitrija Tucovića br. 52
objaljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

1. Podaci o naručiocu:
Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, upućuje poziv ponuđačima da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
Internet adresa naručioca: www.uzice.rs
Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava.
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
3. Vrsta predmeta javne nabavke: dobra.
4. Predmet javne nabavke: Nabavka dekorativne javne rasvete za Novu godinu
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: razni proizvodi za dekoraciju – 39298900-6.
5. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.
6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.
Ista se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs
7. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.
Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska uprava grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku male vrednosti: Nabavka dekorativne javne rasvete za Novu godinu; VIII Broj 404-286/19 – NE OTVARATI.
Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.
Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.
Rok za dostavljanje ponuda: 18.10.2019. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
8. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 18.10.2019. godine u 12:00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
10. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
11. Ponuda mora imati rok važenja minimum 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 9 (devet) dana od dana javnog otvaranja ponuda i odluka će biti objavljena na Portalu uprave i sajtu naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
13. Lica za kontakt: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rs i Ivana Drčelić, ivana.drcelic@uzice.rs.

 

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - Nabavka dekorativne javne rasvete za Novu godinu
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br.1 - Nabavka dekorativne javne rasvete za Novu godinu
Zapisnik o otvaranju ponuda - Nabavka dekorativne javne rasvete za Novu godinu
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda - Nabavka dekorativne javne rasvete za Novu godinu
Odluka o dodeli ugovora - Nabavka dekorativne javne rasvete za Novu godinu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka dekorativne javne rasvete za Novu godinu