Javna nabavka - MZ Ljubanje - infrastrukturni radovi
14/06/2018

Javna nabavka – MZ Ljubanje – infrastrukturni radovi

GRAD UŽICE
Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj
VIII Broj 404-117/18
14.06.2018. godine
U ž i c e

 

Na osnovu člana 34. stav 8. Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), Odluke o pokretanju kvalifikacionog postupka VIII 404-117/18 od 14.06.2018. godine, Odluke o izmenama i dopunama odluke o gradskim upravama, Odluke o usaglašavanju odluke o usklađivanju poslovanja javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Užice sa zakonom o javnim preduzećima, Odluke o priznavanju kvalifikacije broj 07-362/7 od 07.07.2016. godine, Odluke o ažuriranju liste kandidata VIII 404-117/17 od 05.04.2017. godine, Odluke o ažuriranju liste kandidata VIII 404-117/17 od 26.07.2017. godine i Odluke o ažuriranju liste kandidata VIII 404-117/17 od 07.02.2018. godine

 

GRAD UŽICE – GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ

Užice, Dimitrija Tucovića br. 52

Upućuje svim kvalifikovanim ponuđačima i istovremeno objaljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 1. Podaci o naručiocu:

Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, upućuje poziv svim kvalifikovanim ponuđačima da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom

Internet adresa naručioca: www.uzice.rs

Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava

 1. Vrsta postupka javne nabavke: kvalifikacioni postupak – druga faza
 2. Vrsta predmeta javne nabavke: radovi
 3. Predmet javne nabavke: MZ Ljubanje – infrastrukturni radovi.

    Oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: sektor f – građevinarstvo, odnosno radovi na putevima – 45233140-2.

 1. Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova: radovi na putnoj infrastrukturi u MZ Ljubanje, Nastavak gradnje Dragan Ćitić l=20m; š=3 m asfalt; Nastavak asfaltiranja Ostoja Đurić l=85 m, š=2,5 m asfalt; Put ka Mijodrag Ćitiću l=25 m, š=2,5 m; Put ka Vitomiru Staniću l=15m, š=4m, asfalt; Put ka Milomir Ćitiću l=30m; š=2,5m, asfalt; obim radova je definisan predmerom radova, mesto izvođenja je MZ Ljubanje.
 2. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.
 3. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.

Ista se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs  ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs

 1. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti  na adresu: Gradska uprava Grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku kvalifikacioni postupak – druga faza: MZ Ljubanje – infrastrukturni radovi (radovi); JN VIII Broj 404-117/18 – NE OTVARATI.

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 29.06.2018. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

 1. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

10.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se 29.06.2018. godine u 12:00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.

 1. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.
 2. Ponuda mora imati rok važenja minimum 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 3. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda i odluka će biti objavljena na Portalu uprave i sajtu naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
 4. Lica za kontakt: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rs i Ivana Drčelić, ivana.drcelic@uzice.rs.
Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - MZ Ljubanje - infrastrukturni radovi
Odluka o dodeli ugovora - MZ Ljubanje - infrastrukturni radovi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MZ Ljubanje - infrastrukturni radovi