Javna nabavka - MZ Kremna - putna infrastruktura
15/05/2018

Javna nabavka – MZ Kremna – putna infrastruktura

GRAD UŽICE
Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj
Broj 404-88/18
15.05.2018. godine
U ž i c e

 

Na osnovu člana 34. stav 8. Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), Odluke o pokretanju kvalifikacionog postupka VIII Broj 404-88/18 od 15.05.2018. godine, Odluke o izmenama i dopunama odluke o gradskim upravama, Odluke o usaglašavanju odluke o usklađivanju poslovanja javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Užice sa zakonom o javnim preduzećima, Odluke o priznavanju kvalifikacije broj 07-362/7 od 07.07.2016. godine, Odluke o ažuriranju liste kandidata broj VIII 404-117/17 od 05.04.2017. godine, Odluke o ažuriranju liste kandidata broj VIII 404-117/17 od 26.07.2017. godine i Odluke o ažuriranju liste kandidata broj VIII 404-117/17 od 07.02.2018.godine.

GRAD UŽICE – GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ

Užice, Dimitrija Tucovića br. 52

Upućuje svim kvalifikovanim ponuđačima i istovremeno objaljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 1. Podaci o naručiocu:

Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, upućuje poziv svim kvalifikovanim ponuđačima da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Internet adresa naručioca: www. uzice.rs

Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava.

 1. Vrsta postupka javne nabavke: kvalifikacioni postupak – druga faza.
 2. Vrsta predmeta javne nabavke: radovi.
 3. Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: Izgradnja putne infrastrukture na području MZ Kremna, radovi i materijal su prema priloženom predmeru radova i materijala.

Mesto izvođenja radova: područje MZ Kremna.

 1. Predmet javne nabavke: Kremna putna infrastruktura.

Oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: radovi na izgradnji puteva-45233120-2

 1. Kriterijum za dodelu ugovora je: Najniža ponuđena cena.

8.Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.

Ista se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs  ili sa sajta naručioca – www. uzice.rs

 1. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti  na adresu: Gradska uprava grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku kvalifikacioni postupak – druga faza: MZ Kremna-putna infrastruktura JN VIII Broj 404-88/18 – NE OTVARATI.

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 25.05.2018. godine do 11,00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

 1. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 2.  Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 25.05.2018. godine u 12,00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
 3.  Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.
 4. Ponuda mora imati rok važenja minimum 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 5. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda i odluka će biti objavljena na Portalu uprave i sajtu naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
 6. Lica za kontakt su: Slaviša Projević, dipl. ekonomista slavisa.projevic@uzice.rs Nataša Vukašinović dipl. pravnik natasa.vukasinovic@uzice.rs.
Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku pteuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - MZ Kremna - putna infrastruktura
Odluka o dodeli ugovora - MZ Kremna - putna infrastruktura
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MZ Kremna - putna infrastruktura