Јавна набавка - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
17/06/2020

Јавна набавка – Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-91/20
Датум: 17.06.2020. године

 

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-91/20 од 16.06.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном посутпку

 

Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.   Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице

Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом, израда детаљног пројектног задатка, ИзрадаИдејног решења; Израда ПГД и ПЗИ.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања – 71320000-7

Место извршења услуге : Град Ужице-Крчагово

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-91/20  Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 20.07.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 20.07.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног  лица понуђача. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs.

Наташа Вукашиновић natasa.vukasinovic@uzice.rs

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
Измена и допуна конкурсне документације - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
Појашњење измене конкурсне документације - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
Измена и допуна конкурсне документације - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
Појашњење измене конкурсне документације - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
Појашњење измене конкурсне документације - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
Појашњење измене конкурсне документације - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
Измена и допуна конкурсне документације - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
Обавештење о продужењу рока за подошење понуда - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
Записник о отварању понуда - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
Одлука о додели уговора - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице
Обавештење о закљученом уговору - Израда пројектне документације за Здравствени центар Ужице