Јавна набавка - Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову
23/04/2020

Јавна набавка – Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-98/20
Датум: 23.04.2020

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-98/20 од 21.04.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном посутпку

Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Предмет јавне набавке: Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову
Назив и ознака из општег речника набавке: радови на инсталацији котлова-45331110 Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову
обим радова према приложеном предмеру радова; унутрашње гасне инсталације, електро инсталације, контејнерска гасна котларница са подстаницом.
Место извођења радова: Град Ужице-Крчагово
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-98/20 Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 25.05.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 25.05.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs  Наташа Вукашиновић natasa.vukasinovic@uzice.rs

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову
Појашњење конкурсне документације бр.1 - Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову
Измена конкурсне документације - Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову
Појашњење конкурсне документације бр.2 - Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову
Појашњење конкурсне документације бр.3 - Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову
Записник о отварању понуда - Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову
Одлука о додели уговора - Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову
Обавештење о закљученом уговору - Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову
Извештај о стручној оцен понуда - Изградња гасне котларнице за спортску халу у Крчагову