Javna nabavka - Igralište za decu na Megdanu
20/05/2020

Javna nabavka – Igralište za decu na Megdanu

GRADSKA UPRAVA ZA
INFRASTRUKTURU I RAZVOJ
VIII BBroj: 404-120/20
Datum: 20.05.2020. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti VIII 404-120/20 od 19.05.2020. godine, naručilac objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
u posutpku javne nabavke male vrednosti

1. Podaci o naručiocu:Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice,
Internet adresa naručioca: www.uzice.rs
Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava
2. Predmet javne nabavke: Igralište za decu na Megdanu
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: radovi na površinskom sloju za dečija igrališta – 45236210-5.
3. Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova: radovi na izgradnji igrališta za decu na Megdanu; obim radova: definisan predmerom; osnovna obeležja radova: pripremni radovi, nabavka i montaža mobilijara; mesto izvođenja radova: Grad Užice, Megdan.
4. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove predviđene čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama koji su bliže određeni konkursnom dokumentacijom.
5. Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije.
6. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.
7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.
Ista se može preuzeti sa Portala javnih nabavki – www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs
8. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.
Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska uprava Grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku broj VIII 404-120/20 Igralište za decu na Megdanu – NE OTVARATI.
Na poleđini koverte navesti naziv, sedište i telefon.
Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2020. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se 29.05.2020. godine u 12:00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
11. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 10 (deset) dana od dana javnog otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora će biti objavljena na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs i sajtu naručioca www.uzice.rs u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja.
13. Lica za kontakt: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rs i Milica Nikolić, milica.nikolic@uzice.rs

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - Igralište za decu na Megdanu
Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude broj 1 - Igralište za decu na Megdanu
Zapisnik o otvaranju ponuda - Igralište za decu na Megdanu
Odluka o obustavi postupka - Igralište za decu na Megdanu