Јавна набавка - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
30/01/2020

Јавна набавка – Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-15/20
Датум: 30.01.2020. године

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-15/20 од 30.01.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном посутпку

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Назив и ознака из општег речника набавке: браварски радови – 45421160-3; радови на ископавању – 45112400-9; радови на рушењу – 45111100-9; бетонски радови – 45262300-4.
Предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партије.
Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – Партија 1.
Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – Партија 2.
Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – Партија 3.
Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – Партија 4.
4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: поправке и интервенције малог обима на јавним површинама града; обим радова је дефинисан предмером радова; основна обележја радова: радови на ископу, утовару отпадног материјала и рушењу, бетонски радови, браварски радови, столарски радови и остали радови; место извршења радова: територија града Ужица.
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-15/20 – Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести назив, адресу понуђача и телефон. Обавезно навести број партије за коју се понуда подноси.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 03.03.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 03.03.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Записник о отварању понуда - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Извештај о стручној оцени понуда - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Одлука о додели уговора - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору за Партију 4
Обавештење о закљученом уговору за Партију 3