Interni konkurs za popunjavanje slobodnog radnog mesta
26/12/2018

Interni konkurs za popunjavanje slobodnog radnog mesta

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD UŽICE
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA,
OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
IV broj 111-28/18
25.12.2018. godine
UŽICE

 

            Na osnovu čl. 18. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („ Sl. glasnik RS“, broj 68/15i 81/2016)  čl. 3.  Uredbe o internom konkursu («Sl. glasnik RS», broj 17/2016) i  rešenja v.d. načelnika  Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti,   IV broj 111-28-/18 od 25.12.2018.godine,  Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti,  oglašava

 

INTERNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE SLOBODNOG  RADNOG  MESTA

 

           

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti

II Radn mesto koje se  popunjava:

Operater centralni administrator za „Sistem 48 sati“

Opis posla:  prijem zahteva građana upućenih putem telefona, SMS poruke, mejla, android ili IOS phone aplikacije ili predate u uslužnom centru gradskih uprava, prosleđivanje zahteva licu odgovornom za postupanje u nadležnom organu grada Užica, gradskoj opštini Sevojno, javnom preduzeću i javnoj službi i   dostavljanje odgovora građanima.

Uslovi: Stečeno srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju,  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se : poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o komunalnim delatnostima-usmena provera i poznavanje rada na računaru-praktična provera.

III Mesto rada: Užice, ul. Dimitrija Tucovića 52.

IV Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je 15  dana,  od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave i počinje da teče 27.12.2018. godine  i ističe 10.01.2019. godine.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Gordana Đorđević, tel. 590-162.

VI  Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, Užice, ul. Dimitrija Tucovića 52,  sa naznakom » za interni konkurs».

VII  Datum oglašavanja: 26.12.2018.  godine.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs, u originalu ili overenoj kopiji:  dokaz o stečenoj stručnoj spremi,  dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,  dokaz o radnom iskustvu u struci,   dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu ,  da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

IX Pravo učešća na internom konkursu:

Na internom konkursu pravo učešća imaju  zaposleni na neodređeno vreme u svim organizacionim oblicima u organima, javnim službama, javnim preduzećima i drugim organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Užice, utvrđene čl.2. st.5. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: kandidati  čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, biće obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom na brojeve ili adrese koje su naveli u prijavi,  o datumu i vremenu provere znanja i veština .

X Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Napomena: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u lokalnoj samoupravi podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao  v.d. načelnik Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti.

Ovaj konkurs je objavljen na oglasnoj tabli  Gradske uprave i sajtu grada Užica.

*Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasukoji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminaacije i na osobe ženskog pola.

 

                                                                     VD NAČELNIK

                                                                    Gordana Urošević