Dopuna dnevnog reda za 28. sednicu Skupštine grada
14/12/2018

Dopuna dnevnog reda za 28. sednicu Skupštine grada

Republika Srbija
GRAD UŽICE
SKUPŠTINA GRADA
I broj 06-58/18
14.12.2018.godine
U ž i c e

DOPUNA DNEVNOG REDA

ZA 28.SEDNICU SKUPŠTINE GRADA

 

Dopuna dnevnog reda za 28. sednicu Skupštine grada, koja će se održati u ponedeljak 17. decembra 2018.godine sa početkom u 10:00 časova i to:

DOPUNA DNEVNOG REDA

Opis

Preuzimanje

- da se kao 4. tačka dnevnog reda razmatra: PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI- INDUSTRIJSKA ZONA BELE ZEMLJE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
- da se kao 5. tačka dnevnog reda razmatra: PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA UŽICA I TO DELA KAT. PARCELE. BR. 9215/2 KO UŽICE, RADI REKONSTRUKCIJE ULICA NIKOLE PAŠIĆA I DIMITRIJA TUCOVIĆA I IZGRADNJE KRUŽNE RASKRNICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
- da se kao 8. tačka dnevnog reda razmatra PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA USTANOVE DEČIJE ODMARALIŠTE„ ZLATIBOR“
Stručna obrada: Ustanova Dečije odmaralište ''Zlatibor''. Predlagač: Gradsko veće
- da se kao 12. tačka dnevnog reda razmatra PREDLOG REŠENJA O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JKP „BIOKTOŠ“ UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- da se kao 13. tačka dnevnog reda razmatra PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP „BIOKTOŠ“ UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
Odgovori na odbornička pitanja