Објаве

Јавна набавка – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Волујац – расвета

22/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-346/17 22.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Набавка 8 пакета грађевинског материјала

22/11/2017
Обавештење о покретању јавне набавке грађевинског материјала можете преузети ОВДЕ. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ. Питања и одгово...
Више

Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини

20/11/2017
На основу члана 37.,62. и 63. Одлуке о грађевинском земљишту општине Ужице (Сл. Лист општине Ужице бр. 6/03,3/04,4/04 и 10/05 ), члана 6. Одлуке о усл...
Више

Јавна набавка – Услуге уступања људских ресурса

18/11/2017
На основу чл. 55., чл. 57 и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавк...
Више

Јавна набавка – Набавка добара за новогодишње украшавање града

16/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-341/17 16.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Обавештење о допунском решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

16/11/2017
  Република Србија ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи...
Више

Јавна набавка – Пружање услуге персоналне асистенције одраслим особама са инвалидитетом у обављању свакодневних животних и радних активности

14/11/2017
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-339...
Више

Донето решење о Координатору ЛАП-а града Ужица

13/11/2017
Република Србија ГРАД УЖИЦЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК II број 021-27/17 Датум:10.11.2017.године У ж и ц е На основу члана 100. Статута града Ужица (''Служб...
Више

Донето решење о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица

13/11/2017
Република Србија ГРАД УЖИЦЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК II број 021-28/17 Датум:10.11.2017.године У ж и ц е             На основу члана 100. Статута града Уж...
Више

Јавна набавка – Радови на вртићу „Зека“ ради подизања енергетске ефикасности

13/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за финансије V Број 404-336/17 13.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. тачка 2)  Закона о ...
Више