Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “А1 Србија” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-18/21

Датум: 18.10.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта –„A1 Србија“ ДОО Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, мат.бр. правног лица 20220023, ПИБ: 104704549, спроведен поступак за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Радио-базне станице ознаке -КГ3521_01 УЕ_ Ужице_Царина“ која се планира на адреси у ул.Жупана Брајана бр.98А, на кат. парцели бр. 3002/3 КО Ужице, у Ужицу,

У спроведеном поступку је донето решење број VI  502-18/21 од  11.октобра 2021. године да је за напред наведени пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу и доставити своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.

 

 

 

Обавештење носиоца пројекта “РАД-РАШО” ДОО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

VI Број:    502-31/21

Датум: 19.10.2021.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – РАД-РАШО ДОО, ул. Дубоки Поток бб., матични бр. 06285597, рег. број:10006285597, Ужице, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада (отпадни пнеуматици)“ који се планира у ул. Драгачевска бб., на кат. парцели бр. 4182/1 КО Севојно, у Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица. 

 

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Телеком Србија” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-21/20

Датум: 06.10.2021.год.

 

На основу члана 24. став 1., чл. 25. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  СТУДИЈУ

 

Носиоцу пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2, 11000 Београд, мат.бр. 17162543, ПИБ 100002887, решењем VI број 502-21/20 од 05.10.2021.године дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“ – УЕ161/УЕУ161/УЕО161 на постојећем антенском стубу, у оквиру компаније «АТЛАС» на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно, у ул. Партизанска бб, у Севојну

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб, у Ужицу или на сајту www.uzice.rs.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Решење можете погледати ОВДЕ.

 

 

 

 

Извештај о контроли јавних чесми на територији Града Ужица за 2021.год.

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

  Извештај о контроли јавних чесми на територији Града Ужица за 2021.год.

 

На захтев Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица, понуда број 518/21 Завод за јавно здравље Ужице извршио је испитивање хигијенске исправности воде са јавних чесми на територији града Ужица. Испитивања су обављена према Правилнику о хигијенској исправности воде запиће (Сл. Лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл.гл. РС 28/19), обим „А“.

Све јавне чесме са хигијенски неисправном водом за пиће су видно обележене са таблом „вода није за пиће“.

Извештај о контроли јавних чесми на територији града Ужица можете погледати ОВДЕ.

 

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта МПП “Јединство” а.д. Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 504-07/11-01

Датум: 10.08.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О РЕШЕЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКИ ТРЕТМАН И ПОНОВО ИСКОРИШЋАВАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

Оператер  МПП «Јединство» АД Севојно, ул.Првомајска бб, Севојно, мат. бр. 07188307, ПИБ: 102136136, поднео је овом органу поднео Захтев VI број 504-07/11-01 од 28.06.2021. године, за издавање (обнављање) дозволе за складиштење, механички третман  и  поновно искоришћење неопасног отпада.

У току поступка, ово Одељење је, сходно чл. 69.Закону о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон), обавестило  јавност о подношењу захтева за издавање интегралне дозволе. У датом року није достављено ни једно мишљење заинтересоване јавности.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужице је оценило да су испуњени услови за издавање (обнављање) дозволе за складиштење, механички третман и поновно искоришћење неопасног отпада којом се одобрава третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада- оператеру МПП «Јединство» АД Севојно, ул.Првомајска бб, Севојно, мат. бр. 07188307, ПИБ: 102136136 и уписује у Јавни регистар издатих дозвола под регистарским бројeм 02/1.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу или на сајту Града Ужица и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.

 

 

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “ИМПОЛ СЕВАЛ ВАЉАОНИЦА АЛУМИНИЈУМА” А.Д. Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI  Број: 504-3/10-07

Датум. 09.08.2021.год.

 

На основу чл. 62 и чл. 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 и 14/16) и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, бр. 38/18) даје следеће:

 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање)  интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта предузеће „ИМПОЛ СЕВАЛ ВАЉАОНИЦА АЛУМИНИЈУМА“ АД СЕВОЈНО, ул. Првомајка бб, мат. бр. 07606265, ПИБ: 1015000886, Севојно, поднео Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-3/10 од 23.априла 2021.год за издавање (обнову) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на локацији у Севојну, на кат. парцели бр.4342/ 2 КО Севојно, у ул. Првомајскa бб, у Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења, примедбе и предлоге у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења.

 

 

 

 

 

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Јединство” АД Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI БРОЈ: 504-3/21

Датум: 23.07.2021.год.

 

На основу чл. 62 и чл. 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 и 14/16) и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, бр. 38/18): даје следеће:

 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање)  интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта – МПП «Јединство» АД Севојно, ул.Првомајска бб, Севојно, мат. бр. 07188307, ПИБ: 102136136, поднео овој Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-3/21 од 28.06.2021.год за издавање (обнову) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на локацији у Севојну, на кат. парцелама бр.4246/1 (део), 4246/2 (део) и 4249/16 (део) све КО Севојно, у ул. Првомајскa бб, у Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења, примедбе и предлоге у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења.

 

 

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта А1 Србија ДОО Београд

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број:    502-18/21- VI

Датум: 23.07.2021.год.

 

На основу чл.12. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – A1 Србија ДОО Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд,  мат. бр. правног лица 20220023, ПИБ: 104704549, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Радио-базне станице ознаке „КГ3521_01 УЕ_ Ужице_Царина“ која се планира на адреси у  ул.Жупана Брајана бр.98А, на кат. парцели бр. 3002/3 КО Ужице, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 15 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица. 

 

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “ЕНТЕКО”д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-13/21

Датум: 09.07.20121.год.

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта  предузеће „ЕНТЕКО“ д.о.о,Ужице, ул. Вуколе Дабића бр.1., матични број: 17435124, поднео захтев за давање сагласности на Ажурирану студију о процени утицаја на животну средину пројекта: „Изградња станице за снадбевање горивом и тнг-ом са продајним објектом „Дријетањ“ на кат.парцели 108/1 КО Дријетањ“, ул. Попова вода бб, Бела Земља, Град Ужице.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5. наведеног Правилника дана 30. јула 2021. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градског развојног центра („Шарена сала“), улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије и мерама кризног штаба.

Обавештење се објављује на основу члaна 20, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04), каo и на основу члана 109. и 115.Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16). Решење можете погледати ОВДЕ.

 

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ЕНТЕКО” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-13/21

Датум: 18.06.2021.

 

                                                 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – предузеће „ЕНТЕКО“ д.о.о., Ужице, ул. Вуколе Дабића бр.1, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња станице за снадбевање горивом и ТНГ-ом, са продајним објектом „Дријетањ“, на кат. парцели бр. 108/1 КО Дријетањ – Бела Земља, у Ужицу. Носилац пројетка је већ добио сагласност на Студију (VI број 502-04/14-04 од 24.04.2014.год.), а како није приступио реализацији наведеног пројекта у року од две године од дана пријема одлуке о давању сагласности на Студију, носилац пројекта је поднео захтев за ажурирање постојеће Студије, а у складу са чл. 28.Закона о процени утицаја на животну средину.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 15 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица. Решење можете погледати ОВДЕ.