Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа "Аеродром Поникве" Ужице
26/10/2017

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа “Аеродром Поникве” Ужице

На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ”Службени гласник РС” број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа ”Аеродром Поникве” Ужице, В I број 119-10/17 од 12.10.2017.године , Скупштина града Ужица, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавног предузећа

”Аеродром Поникве” Ужице

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће ”Аеродром Поникве” Ужице

Димитрија Туцовића број 52, Ужице

ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће ”Аеродром Поникве” је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

– квалитетног одржавања, заштите и несметаног коришћења аеродрома, ради безбедног и несметаног одвијања ваздушног саобраћаја

–  редовног и уредног обављања јавног превоза у ваздушном саобраћају,

–  квалитетног и уредног пружања аеродромских услуга.

МЕСТО РАДА

Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОР

1)  да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа ”Аеродром Поникве”;

5)  да познаје област корпоративног управљања;

6)  да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова

7)  да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8)  да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;

– обавезно лечење наркомана;

– обавезно лечење алкохоличара;

– забрана вршења позива, делатности и дужности.

Директор се именује на период од четири године.

ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером кандидата а у складу са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (”Службени лист града Ужица” број 25/16)

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у ”Службеном гласнику Републике Србије”

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе на адресу:

ГРАД УЖИЦЕ

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице

Ужице, Димитрија Туцовића 52

Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком ”За јавни конкурс – за избор директора ЈП ”Аеродром Поникве” Ужице и предају се путем поште или на писарници Градске управе града Ужица.

ПРИЈАВА

Пријава за јавни конкурс садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт податке, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним облицима знања и својеручни потпис кандидата.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

– Извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци),

– Диплома о стеченом високом образовању,

– Исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стране послодавца или послодаваца код којих је кандидат запослен или је био запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и на којим пословима или копија радне књижице уколико је предузеће ликвидирано),

–  Оверена изјава код надлежног органа да није члан органа политичке странке односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

– Уверење од надлежног органа да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (Министарство унутрашњих послова),

– Уверење од надлежног суда да му нису изречене мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Слађана Митровић.

Контакт телефон 031/590-150

Овај конкурс се објављује у ”Службеном гласнику РС”, дневном листу ”Вечерње новости” и на сајту града Ужица www.uzice.rs.