34. sednica Skupštine grada Užica
17/06/2019

34. sednica Skupštine grada Užica

Republika Srbija
Grad Užice
Skupština grada
I Broj:06-24/19
Datum: 17.06.2019.godine

Na osnovu člana 62. stav 1. Statuta grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 4/2019), i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 40/2017)

SAZIVAM

34. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

Sednica će se održati 25. jun (utorak) 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

DNEVNI RED

Opis

Preuzimanje

1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JKP ''GRADSKA TOPLANA UŽICE'' UŽICE ZA 2019.GODINU
Stručna obrada: JKP ''Gradska toplana Užice'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
2. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT GRADSKOG CENTRA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE
Stručna obrada: Gradski centar za usluge socijalne zaštite i Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRADSKOM VODOVODU
Stručna obrada: JKP ''Vodovod'' Užice i Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
4. ODLUKA O USLOVIMA OZAKONJENJA OBJEKATA IZGRAĐENIH NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NA POVRŠINAMA PLANIRANIM ZA JAVNU NAMENU
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU GRADA UŽICA ZA 2019.GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
7. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZMENI PLANA GENERALNE REGULACIJE ''KRČAGOVO'' NA LOKALITETU RADNE ZONE KRČAGOVO
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
8. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA UŽICA ZA 2019. GODINU RADI DAVANJA DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP U 2019. GODINI
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj. Predlagač: Gradsko veće
GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA UŽICA ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj. Predlagač: Gradsko veće
9. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj. Predlagač: Gradsko veće
10. PREDLOG REŠENJA O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
11. PREDLOG REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU DVA ČLANA SKUPŠTINE AD ''UŽICE GAS''
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
12. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA
- Muzičke škole (iz reda zaposlenih)
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- Ekonomske škole (iz reda osnivača)
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- OŠ ''Đura Jakšić'' Ravni (iz reda osnivača)
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- OŠ ''Bogosav Janković'' Kremna
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
13. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP ''DUBOKO'' UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće