34. седница Скупштине града Ужица
17/06/2019

34. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина града
I Број:06-24/19
Датум: 17.06.2019.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017)

САЗИВАМ

34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 25. јун (уторак) 2019. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Стручна обрада: Градски центар за услуге социјалне заштите и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод'' Ужице и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
4. ОДЛУКA О УСЛОВИМА ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И НА ПОВРШИНАМА ПЛАНИРАНИМ ЗА ЈАВНУ НАМЕНУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''КРЧАГОВО'' НА ЛОКАЛИТЕТУ РАДНЕ ЗОНЕ КРЧАГОВО
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ РАДИ ДАВАЊА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП У 2019. ГОДИНИ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА СКУПШТИНЕ АД ''УЖИЦЕ ГАС''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
- Музичке школе (из реда запослених)
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- Економске школе (из реда оснивача)
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ОШ ''Ђура Јакшић'' Равни (из реда оснивача)
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће