31. sednica Skupštine grada Užica
16/04/2019

31. sednica Skupštine grada Užica

Republika Srbija
Grad Užice
Skupština grada
I broj 06-10/19
Datum:16.04.2019. godine
U ž i c e

Na osnovu člana 62. stav 1. Statuta grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 4/2019), i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 40/17)

SAZIVAM

31.SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

Sednica će se održati 24. aprila (sreda) 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

DNEVNI RED

Opis

Preuzimanje

Zapisnik sa 28. sednice
Zapisnik sa 29. sednice
Zapisnik sa 30. sednice
1. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Administrativno mandatna komisija.
2. IZBOR ZAMENIKA GRADONAČELNIKA GRADA UŽICA
Materijal će biti dostavljen naknadno.
3. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "KADINJAČA"
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
4. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE "BELA ZEMLJA"
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
5. IZVEŠTAJ O RADU NARODNOG MUZEJA UŽICE ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Narodni muzej Užice. Predlagač: Gradsko veće.
6. IZVEŠTAJ O RADU NARODNOG POZORIŠTA UŽICE ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Narodno pozorište Užice. Predlagač: Gradsko veće.
7. IZVEŠTAJ O RADU NARODNE BIBLIOTEKE UŽICE ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Narodna biblioteka Užice. Predlagač: Gradsko veće.
8. IZVEŠTAJ O RADU ISTORIJSKOG ARHIVA UŽICE ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Istorijski arhiv Užice. Predlagač: Gradsko veće.
9. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKE GALERIJE UŽICE ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Gradska galerija Užice. Predlagač: Gradsko veće.
10. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG KULTURNOG CENTRA UŽICE ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Gradski kulturni centar Užice. Predlagač: Gradsko veće.
11. IZVEŠTAJ O RADU REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU UŽICE ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: RCU. Predlagač: Gradsko veće.
12. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE UŽICE ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Turistička organizacija Užice. Predlagač: Gradsko veće.
13. IZVEŠTAJ O RADU DEČIJEG ODMARALIŠTA ''ZLATIBOR'' UŽICE ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Ustanova Dečije odmaralište ''Zlatibor''. Predlagač: Gradsko veće.
14. PREDLOG ODLUKE O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
15. PREDLOG ODLUKE O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
16. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA NA TERITORIJI GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
17. PREDLOG ODLUKE O NAČINU I POSTUPKU UČEŠĆA GRAĐANA UŽICA U POSLOVIMA GRADA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
18. PREDLOG ODLUKE O UKLJUČIVANJU GRAĐANA U BUDŽETSKI PROCES KROZ SPROVOĐENJE AKCIJE "UŽIČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA"
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
19. PREDLOG ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
Stručna obrada: Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju. Predlagač: Gradsko veće.
20. PREDLOG ODLUKE O OGLAŠAVANJU
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
21. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM UREĐENJU
Stručna obrada: Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju. Predlagač: Gradsko veće.
22. PREDLOG ODLUKE O PRIPREMI KADROVSKOG PLANA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
23. PREDLOG ODLUKE O RAZMENI PRAVA JAVNE SVOJINE NA DELU KAT PARCELE BROJ 8496/5 KO UŽICE ZA PRAVO PRIVATNE SVOJINE NA DELU KAT PACELE BROJ 8497/2 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
24. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
25. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA NEPOSREDNOM POGODBOM, PO TRŽIŠNOJ CENI, DELA KAT. PARCELE BROJ 4783 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
26. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA NEPOSREDNOM POGODBOM, PO TRŽIŠNOJ CENI, DELA KAT. PARCELE BROJ 1560 KO KAČER
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
27. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU REALIZACIJI PRENOSA AERODROMA „PONIKVE“ UŽICE NA REPUBLIKU SRBIJU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
28. PREDLOG ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU GRADA UŽICA ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
29. PREDLOG ODLUKE O POSTAVLJANJU SPOMENIKA U SLAVU 1300 KAPLARA NA TRGU SVETOG SAVE U UŽICU
Materijal će biti dostavljen naknadno.
30. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA UŽICA ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
31. IZVEŠTAJ O RADU BUDŽETSKE INSPEKCIJE ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Služba budžetske inspekcije. Predlagač: Gradsko veće
32. IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA UŽICA ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Savet za zdravlje. Predlagač: Gradsko veće
33. IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE – ZELENI SAVET ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Savet za zaštitu i unapređenje životne sredine - Zeleni savet. Predlagač: Gradsko veće
34. PREDLOG ODLUKE O PRODUŽETKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
35. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE „UŽICE“
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
36. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJE KOMISIJE ZA IZRADU POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Odborničke grupe
37. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ŠKOLSKOG ODBORA PRVE OSNOVNE ŠKOLE KRALJA PETRA II
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
38. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA
- Tehničke škole (iz reda zaposlenih)
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- Umetničke škole (iz reda zaposlenih)
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
39. PREDLOG REŠENJA O IZBORU SAVETA ZA MLADE GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
ODGOVORI NA ODBORNIČKA PITANJA
NAKNADNA DOSTAVA MATERIJALA ZA 31. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA KOJA ĆE SE ODRŽATI 24.04.2019. GODINE SA DOPUNOM DNEVNOG REDA
- 6. tačku predloženog dnevnog reda - IZVEŠTAJ O RADU NARODNOG POZORIŠTA UŽICE ZA 2018.GODINU
Napomena: dostavlja se dopunjen Izveštaj Narodnog pozorišta, a koji se odnosi na stranu 31, koji je Gradsko veće usvojila na sednici održanoj 23.04.2019.godine.
Amandman 1 odbornika Slobodana Kuzmanovića na Predlog odluke o javnim parkiralištima, koja je predložena da se razmatra kao 19.tačka dnevnog reda
Amandman 2 odbornika Slobodana Kuzmanovića na Predlog odluke o javnim parkiralištima, koja je predložena da se razmatra kao 19.tačka dnevnog reda
- 29. PREDLOG ODLUKE O POSTAVLJENJU SPOMENIKA U SLAVU 1300 KAPLARA NA TRGU SVETOG SAVE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- Da se kao 40. tačka dnevnog reda razmatra - PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- Da se kao 41. tačka dnevnog reda razmatra – PREDLOG ODLUKE KOJOM SE ODOBRAVA PRENOS PRAVA SVOJINE, BEZ NAKNADE, SA GRADA UŽICA NA REPUBLIKU SRBIJU – MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće