28. sednica Skupštine grada Užica
09/12/2018

28. sednica Skupštine grada Užica

Republika Srbija
GRAD UŽICE
SKUPŠTINA GRADA
I broj 06-58/18
Datum: 09.12. 2018. godine
U ž i c e

 

Na osnovu člana 69. stav 1. Statuta grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 25/17-prečišćen tekst), i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 40/17) SAZIVAM

 

  1. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

 

Sednica će se održati 17. decembra 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

DNEVNI RED

Opis

Preuzimanje

Zapisnik sa 26. sednice Skupštine grada Užica
1. PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove finansija. Predlagač: Gradsko veće
2. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKOJ OPŠTINI SEVOJNO U 2019. GODINI
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove finansija. Predlagač: Gradsko veće
3. PREDLOG KADROVSKOG PLANA GRADSKIH UPRAVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA, SLUŽBE BUDŽETSKE INSPEKCIJE I SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA UŽICA ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
4. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE ''UŽICE'' ZA RADNU 2018/2019. GODINU
Stručna obrada: Predškolska ustanova ''Užice''. Predlagač: Gradsko veće
5. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JP ''VELIKI PARK'' UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: JP ''Veliki park'' Užice i Gradska uprava za razvoj i infrastrukturu. Predlagač: Gradsko veće
6. PREDLOZI ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA, NEPOSREDNOM POGODBOM, PO TRŽIŠNOJ CENI - DELA KAT. PARCELE BROJ 2391/1 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
- DELA KAT. PARCELE BROJ 8447 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
- DELA KAT. PARCELA BROJ 897/7 I 897/8 OBE KO BIOSKA
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
7. PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLJANJU U JAVNU SVOJINU GRADA UŽICA VODOVODA ''RIBAŠEVINA'' U RIBAŠEVINI
Materijal će biti dostavljen naknadno. Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
8. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA SAVETA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE – ZELENI SAVET
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko v
9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU KOMISIJE ZA KOMUNALNO STAMBENU DELATNOST
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Odbornička grupa