30. sednica Skupštine grada Užica
30/01/2019

30. sednica Skupštine grada Užica

Republika Srbija
Grad Užice
Skupština grada
I broj 06-3/19
Datum: 30.01.2019. godine
Užice

 

Na osnovu člana 69. stav 1. Statuta grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 25/17-prečišćen tekst), i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 40/17)

SAZIVAM

30. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

Sednica će se održati 07. februara 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

DNEVNI RED

Opis

Preuzimanje

Zapisnik sa 27. sednice Skupštine grada
1. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Administrativno mandatna komisija.
2. PREDLOG STATUTA GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti i Komisija za izradu nacrta Statuta grada Užica. Predlagač: Gradsko veće.
3. PREDLOG ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće.
4. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNOG MUZEJA UŽICE ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Narodni muzej Užice. Predlagač: Gradsko veće.
5. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNOG POZORIŠTA UŽICE ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Narodno pozorište Užice. Predlagač: Gradsko veće.
6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE UŽICE ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Narodna biblioteka Užice. Predlagač: Gradsko veće.
7. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ISTORIJSKOG ARHIVA UŽICE ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Istorijski arhiv Užice. Predlagač: Gradsko veće.
8. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA GRADSKOG KULTURNOG CENTRA UŽICE ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Gradski kulturni centar. Predlagač: Gradsko veće.
9. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA GRADSKE GALERIJE UŽICE ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Gradska galerija Užice. Predlagač: Gradsko veće.
10. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU UŽICE ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: RCU. Predlagač: Gradsko veće.
11. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE UŽICE ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Turistička organizacija Užice. Predlagač: Gradsko veće.
12. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Turistička organizacija regije Zapadna Srbija. Predlagač: Gradsko veće.
13. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DEČIJEG ODMARALIŠTA ''ZLATIBOR'' ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Ustanova dečije odmaralište ''Zlatibor''. Predlagač: Gradsko veće.
14. PREDLOGA ODLUKE O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA UŽICA ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj- Kancelarija za LER. Predlagač: Gradsko veće.
15. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA NEPOSREDNOM POGODBOM PO TRŽIŠNOJ CENI DELA KAT. PARCELE 5650 KO SEVOJNO
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
16. PREDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JKP ''BIOKTOŠ'' UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
17. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU SAVETA RODITELJA GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
18. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE STARI GRAD UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
19. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE ''RADOJE LJUBIČIĆ'' UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
20. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU KOMISIJE ZA POLJOPRIVREDU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Odborničke grupe.
Informativno: Izveštaj državne revizorske institucije za 2017.godinu
Odgovor na odborničko pitanje